НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Для авторів

Транслітерація

Українська

Трансліт

Вимоги до статей, що публікуються в науковому журналі «Зернові культури»

       Обсяг статті не повинен перевищувати 10–12 сторінок, міжрядковий інтервал 1,5 см, поля 2 х 2 х 2 х 2 см. Текст статті подається у редакторі MS WORD шрифтом Times New Roman, 12 пт на аркуші А4, абзацний відступ – 1,25. Уникати автоматичного розставлення переносів і нумерації сторінок.

Окремим файлом потрібно надавати відомості про авторів: прізвище, ім'я, по батькові всіх авторів, їхні наукові ступені, вчені звання, посади, місце роботи з повною поштовою адресою – українською, російською та англійською мовами. Відповідальний автор додатково зазначає свою домашню адресу (з поштовим індексом), номер службового (з кодом) та особистого (мобільного) телефонів, адресу електронної пошти (особисту, а не установи, де він працює).

Статті, що не відповідають наведеним нижче вимогам, повертають автору (-ам) із рекомендаціями на до оформлення.

Редакція залишає за собою право змінювати назву статті, скорочувати її обсяг, вносити редакційні правки (технічне літературне і наукове редагування).

1. Для опублікування приймаються статті, в яких висвітлено результати не менш як дворічних наукових досліджень, що мають теоретичне і практичне значення, є актуальними та раніше не були опубліковані. В статті мають міститися лише нові експериментальні дані (за останні 5 років).

2. До статті додаються: супровідний лист установи, рецензія і акт експертизи.

3. Паралельне публікування в інших виданнях статті, надісланої автором до редакції журналу, не допускається.

4. Перед подачею статті автор повинен старанно перевірити правильність літературного викладу тексту, не допускати неточних формувань, не-правильно побудованих речень, які перекручують зміст і утруднюють розуміння тексту.

5. Статті подані українською чи російською мовою можна паралельно публікувати англійською мовою.

6. Обов'язково вказувати свій  IDORCID (цифровий ідентифікатор). Зареєструватися та отриматиIDORCID можна за посиланням https://orcid.org, послуга для фізичних осіб безкоштовна.

7. Вказувати УДК.

8. Структура статті має бути наступною. Основні розділи: постановка проблеми (опис проблеми і її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями), аналіз попередніх досліджень і публікацій; мета статті; результати досліджень (з повним обґрунтуванням одержаних даних); висновки (результати досліджень і перспективи дальшої роботи у даному напрямку; висновки повинні відповідати меті).

9. До статті додаються анотації українською, російською та англійською мовами. Вказуються: УДК, прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів), назва статті, ключові слова (не менше 5–6). Анотацію англійською мовою подавати на сторінку (750 слів, поля 2 х 2 х 2 х 2 см) включно з прізвищами авторів, назвою статті та ключовими словами. Вона повинна супроводжуватися відповідним текстом на українській мові. Якість англійської мови оцінюється за авторським резюме. Переклад анотації на англійську мову – виключно професійним перекладачем.

10. Таблиці подавати 11 пт розміром шрифта.

11. Рисунки і графіки не повинні виходи за поля (цифри і надписи по-давати 12 пт шрифту). Усі літературні й цифрові позначення на рисунку повинні мати пояснення в підтекстовці. На кожне фото або рисунок обов'язково необхідне посилання в тексті.

12. Бібліографічний список оформляти відповідно до Національного стандарту України: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015. Київ ДП «УкрНДНЦ» 2016.

13. Посилання в тексті на літературу подавати в квадратних дужках з позначенням порядкового номера цитованої роботи відповідно до бібліографії. Поряд зі списком використаних джерел також подавати references.

14. Відповідно до правопису розрізняти тире і дефіс (наприклад: 7–12 см, 10–14 днів, 3–4 га, вересень – жовтень, d-фруктоза, мікро- і ультра-мікроелементи).

       15. Між ініціалами та прізвищем згідно з правилами робити інтервал (С. А. Іванов, П. Р. Петров).

16. Назву статті подавати 11 пт шрифту великими літерами з двома інтервалами між словами.

17. Роки вказувати таким чином: 2008 р., 2009–2011 рр., 1996/98 р., або 1996/98 вегетаційний рік.

18. Скорочення, крім загальноприйнятих, не допускаються ні в тексті, ні в таблицях. Не ставити крапку після кг, г, грн, млн, млрд;  з крапкою - шт., тис.  

19. Урожайність сільськогосподарських культур вказувати виключно в т/га.

20. Абревіатури розшифровувати після першого вживання і залишати незмінними по всьому тексту.

21. Перша згадка у тексті будь-якого живого організму має супроводжуватись повною науковою (латинською) назвою (ячмінь багаторядний – Hordeum vulgareL., далі  назву роду в тексті подавати скорочено (H.vulgareL.). Назви зарубіжних сортів і гібридів, у тому числі й російських писати виключно мовою оригіналу.

22. Редакція надсилає автору підготовлену статтю, щоб одержати його згоду на публікацію.

Електронна адреса редакції інституту: red.bul.isgsz@gmail.com

Помічник редактора Завалипіч Наталя Олександрівна моб.тел. 0987843869

 

Редколегія Інституту зернових культур НААН України