НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Для авторів

Транслітерація

Українська

Трансліт

Інформація для авторів статей

Науковий журнал «Зернові культури» включено до категорії «Б» переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 № 1301, Серія «Сільськогосподарські науки»), в якому публікуються статті, які містять новітні експериментальні дані наукових досліджень, а також матеріали підготовки до захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата сільськогосподарських наук і доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство, за спеціальністю 201 – Агрономія.

Приймаючи до уваги тематику та проблематику наукового видання, редакційна колегія журналу «Зернові культури» приймає до друку лише матеріали, які стосуються наукових досліджень із зерновими, зернобобовими, круп’яними та олійними культурами (згідно з визначенням терміну «зерно» Законом України «Про зерно та ринок зерна в Україні»). Зауважимо, що опубліковані в журналі статті визнаються як фахові лише для спеціальності 201 – Агрономія.

 

Вимоги до оформлення статей

Стаття повинна містити заголовок, перелік авторів, анотацію, ключові слова, перелік скорочень, умовних позначень і символів (за необхідності). Основний текст статті повинен містити такі розділи, як вступ, матеріали та методи, результати та обговорення, висновки. Список літератури складається з двох частин: Використана література – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до чинного  ДСТУ 8302:2015  та References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом АРА.

Обсяг статті не повинен перевищувати 12 сторінок, міжрядковий інтервал 1,5 см, всі поля по 2 см, абзацний відступ – 1. Текст статті подавати у редакторі MS WORD шрифтом Times New Roman, кегель 12 пт, на аркуші А4. Уникати автоматичного розставлення переносів і нумерації сторінок. Використовувати міжнародні позначення для  знаків та символів (системи СІ). Не ставити крапку після скорочень кг, г, грн, млн, млрд;  з крапкою подавати – шт., тис., тощо. Латинські назви видів рослин і тварин слід подавати відповідно до Міжнародної класифікації курсивом. Перша згадка у тексті будь-якого живого організму має супроводжуватись повною науковою назвою українською мовою і латиною (ячмінь багаторядний – Hordeum vulgare L). Назви зарубіжних сортів і гібридів, у тому числі й російських не перекладати, а застосовувати транслітерацію. Відповідно до правопису розрізняти тире (7–12 см, 10–14 днів, 3–4 га, вересень – жовтень) та  дефіс (d-фруктоза, господарсько-цінні ознаки, жатки причіпні ЖРС-4,9). Роки вказувати таким чином: 2008 р., 2009–2011 рр., 1996/98 р., або 1996/98 вегетаційний рік. Лапки – виключно фігурні («…»), в англійському тексті – звичайні (“…”).

 

Заголовок. Назва статті повинна бути лаконічною, з точним визначенням змісту рукопису, без будь-яких скорочень. Назву статті подавати напівжирним шрифтом Times New Roman, кегель 10 пт, великими літерами з двома пробілами між словами.

 

Перелік авторів. Ініціали та прізвище кожного автора потрібно вказувати під заголовком, шрифтом  курсив, напівжирний, Times New Roman, кегель 11 пт. Між ініціалами та прізвищем ставити пробіли (С. А. Іванов, П. Р. Петров). Приналежність до установи або закладу слід вказувати під прізвищем автора курсивом. Якщо співавтори працюють у різних установах або закладах, для з’ясування їхньої приналежності вдаватися до верхніх індексів (1, 2). Біля ініціалів, прізвища, та електронної адреси відповідального автора ставити зірочку (*).

 Окремим файлом потрібно надавати такі відомості про всіх авторів: прізвище, ім'я, по батькові авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (лабораторія, відділ, кафедра) з повною поштовою адресою – українською та англійською мовами. Обов'язково вказувати ORCID (цифровий ідентифікатор кожного автора). Відповідальний автор додатково зазначає свою домашню адресу (з поштовим індексом), номер службового (з кодом) та особистого (мобільного) телефонів, адресу електронної пошти (особисту, а не установи, де він працює).

Примітка. Зареєструватися та одержати ORCID можна за посиланням  https://orcid.org/, послуга для фізичних осіб безкоштовна.

 

Анотація. До статті додаються анотації українською та англійською мовами. Вказують: індекс УДК, прізвище, ініціали, назву статті. Анотація повинна коротко і чітко відображати основну інформацію статті, із зазначенням основних результатів дослідження. Вона повинна включати основні розділи: актуальність, мету, матеріали і методи, результати, висновки. Анотація повинна складатися не менш як з 1800–1900, але не більше 2500 друкованих знаків, включаючи ключові слова. Анотації та ключові слова слід подавати курсивом, кегель 11 пт.

Анотація українською мовою є основою для підготовки анотації англійською мовою. Анотація англійською мовою (Abstract) слід розміщувати в англомовному блоці інформації про статтю, що завантажується на англомовній версії сайту журналу і готується для закордонних реферативних баз даних та аналітичних систем (індексів цитування). У тексті анотації англійською мовою варто використовувати типову термінологію для іноземних спеціалізованих текстів відповідної предметної області. Необхідно дотримуватися єдності термінології в межах анотації.

 

Ключові слова. Ключові слова не менш як 5, повинні висвітлювати суть дослідження (словосполучення вважається одним ключовим словом). Ключові слова не повинні повторювати слова і словосполучення в назві статті.

 

Перелік скорочень, умовних позначень, символівАбревіатури та символи, крім загальновживаних (у тому числі в англомовних спеціальних текстах), використовуються у виняткових випадках. Абревіатури розшифровувати в Переліку скорочень, умовних позначень, символів і залишати незмінними по всьому тексту.

                         

Вступ повинен містити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спираються автори, зосередження уваги на невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття. Вступ повинен закінчуватися формулюванням мети та завдань дослідження.

 

Матеріал та методи. Цей розділ повинен містити чіткий опис матеріалів, методів, методик проведення  польових і лабораторних дослідів, а також характеристику умов проведення експерименту. В цьому розділі необхідно навести застосовані методи математичного аналізу експериментальних даних та особливості представлення результатів у таблицях та на графіках, діаграмах тощо.

 

Результати та обговорення. Представлені результати мають бути точними і без повторень, а також включати оцінку суттєвих відмінностей та інших параметрів. Розділ результатів повинен відповідати на запитання, поставлені на початку статті з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів.

 

Висновки повинні містити результати досліджень і перспективи їхнього подальшого втілення у даному напрямку та відповідати меті.

 

Таблиці. Таблиці необхідно розміщувати в тексті відразу після першого посилання на них. Їх слід зазначати та нумерувати послідовно. У верхній частині таблиці повинен бути інформативний заголовок. Безпосередньо перед назвою таблиці вказувати: Таблиця 1. з крапкою і назва таблиці з великої літери напівжирним шрифтом і курсивом, після назви таблиці крапку не ставити. Посилання на таблицю наводити у дужках (табл. 1). Примітки до таблиць розміщувати безпосередньо під ними кеглем 11 пт. Всі скорочення слід розшифровувати. Подавати таблиці необхідно як текст, який можна редагувати (в жодному разі не як зображення), шрифтом Times New Roman, кегель 11 пт .

 

Рисунки. Усі карти, діаграми, графіки, фотографії тощо варто позначати як «Рисунки» і нумерувати послідовно. Заголовок необхідно розміщувати під рисунком. Усі літерні й цифрові позначення на рисунку подавати шрифтом Times New Roman, кегель 11 пт, вони повинні мати пояснення в примітках. Якщо рисунок супроводжується примітками, їх необхідно розташовувати безпосередньо під ним. Рисунки мають бути чіткими та надаватися у наступних форматах jpg, tif, xls. Рисунки та фотографії мають бути доброї якості та не повинні виходити за поля. На кожне фото або рисунок обов'язково повинне наводиться посилання в тексті.

Бібліографічні посилання

Посилання у тексті на цитоване джерело інформації (роботу) подавати в квадратних дужках з зазначенням порядкового номера відповідно до списку використаної літератури. Посилання оформляти відповідно до Національного стандарту України: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015. Київ ДП «УкрНДНЦ» 2016.

Список використаної літератури

Назви праць у списку використаної літератури необхідно розміщувати у порядку згадування в тексті.
До списку використаної літератури залучати лише ті праці, що були опубліковані. Якщо джерело інформації має DOI або URL-адресу, необхідно включити їх в посилання.

Після Списку використаних джерел має йти розділ References. «Власний» переклад бібліографічних даних використаних джерел інформації не допускається. Назви статей з періодичних видань повинні відповідати їхнім англомовним використаним анотаціям із зазначенням мови первинної публікації.

Назви видавництв подавати у транслітерації, якщо назва журналу не перекладається, її також необхідно транслітерувати. Мову оригіналу статей та книг, перекладених англійською мовою, вказувати в квадратних дужках після бібліографічного опису.

References необхідно оформляти відповідно до APAстилю, вказуючи прізвища всіх авторів публікації. Відомості у списку літератури слід наводити відповідно до рекомендацій щодо оформлення списку використаної літератури у журналі «Зернові культури».

 

Публікація статтей 

Статті, що не відповідають наведеним вище вимогам, повертають автору(-ам) із рекомендаціями на доопрацювання:

  1. Публікуються лише ті статті, що містять результати польових (не менш як за два роки) та/або лабораторних дослідів, мають теоретичне і практичне значення, є актуальними та раніше не були опубліковані.
  2. До статті додаються: супровідний лист установи, експертний висновок про дозвіл відкритої публікації матеріалів.
  3. Автор повинен керуватися принципами академічної доброчесності.
  4. Автор несе відповідальність за правильність літературного викладу тексту та точність наведених формулювань.

Після надходження до редакції стаття передається на рецензування. Автори будуть повідомлені про можливість її публікації або відхилення.

Публікація статтей безкоштовна.