НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Індексація

З опублікованими статтями можна ознайомитися у вільному доступі на сайті Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського

(http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ж101557).

 є найбільшою бібліотекою України, головним науково-інформаційним центром держави, який входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу, з обсягом фондів – понад 15 млн. одиниць. 

 

Пріоритетним напрямком популяризації видання і підвищення його рейтингу є приєднання до наукометричних баз даних Google Академії.

 вільно доступна пошукова система, з індексацією повного тексту наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Пропонує широкий пошук наукової літератури використовуючи єдину форму запиту, дозволяє виконувати пошук в різних дисциплінах і за різними джерелами. https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=R4aFA0kAAAAJ

 

основна інформаційно-аналітична система оцінки активністю публікацій і цитування авторів, організацій, журналів, яка акумулює понад 2 млн. публікацій з понад 2000 журналів. Така база дозволяє проводити ефективний масштабний пошук бібліографії по темі, що цікавить або предмету.  https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=66666

 

  Об'єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій.

 

У перспективі наш журнал буде зареєстровано в найбільших базах даних Scopus і Web of Science. Наукометричний апарат яких забезпечує облік публікацій науковців і установ, статистику їх цитування. Збірник має міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2311-6609 друкованого періодичного видання.