НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ
THE SCIENTIFIC JOURNAL
GRAIN CROPS
Print ISSN 2523-4544
Online ISSN 2706-5871

Про нас

Головне завдання кожного наукового журналу, збірника чи книги донести до читача напрацювання однієї людини або колективу авторів, дати йому можливість сформувати власну думку і, спираючись на одержану інформацію, ввести щось нове у свої розробки та успішно запровадити їх у виробництво.

Таким безцінним джерелом різносторонньої наукової інформації впродовж 77 років був науково-виробничий збірник "Бюлетень". За попередніми даними, перші його примірники вийшли з друку в 1931 р., однак нещодавно працівники бібліотеки серед архівних  документів віднайшли декілька екземплярів датованих 1930 р. Віддруковані вони Дніпропетровською друкарнею "Зоря". 

                                                

«Бюлетень» був заснований як друкований орган Науково-дослідного інституту кукурудзяно-соргового господарства Всесоюзної академії сільськогосподарських наук.

За час свого існування установу кілька разів перейменовували, відповідні корективи вносились і до назви видання, але наукова діяльність вчених аграріїв завжди підпорядковувалась вирішенню  злободенних  проблем  вітчизняного сільського господарства.

Найбільшого розвитку наша установа досягла після прийняття постанови Центрального Комітету і Ради Міністрів СРСР від 14 лютого 1956 р. "О мерах по улучшению работы научно-исследовательских учреждений по сельскому хозяйству", куди був записаний пункт про перейменування і організацію Всесоюзного науково-дослідного інституту кукурудзи". У зв'язку з цим до назви збірника «Бюлетень» додали назву установи, і в подальшому він виходив з друку як "Бюллетень Всесоюзного научно-исследовательского института кукурузы". Тоді кількість примірників кожного випуску коливалась у межах 1500–2000 одиниць.

До 1956 р. "Бюлетень" друкувався нерегулярно, оскільки в першу чергу потрібно було наповнювати науковими статтями центральні періодичні видання, крім того, певну роль відігравали об'єктивні причини (репресії, війна тощо).

                              

З 1992 р. по 1995 р. журнал був зареєстрований як "Бюллетень Института кукурузы". 

Після здобуття незалежності в Україні відбулися кардинальні структурні зміни у суспільному житті, змінилися правові відносини, особливого розвитку набули ринкові відносини. Новітні вимоги суверенної держави потребували розширення обсягу наукових досліджень в аграрній сфері, зокрема в галузі зерновиробництва. Виходячи з цього, постало питання про перейменування Інституту кукурудзи УААН в Інститут зернового господарства УААН; відповідним чином змінилась і назва фахового видання – з 1996 р. "Бюлетень Інституту зернового господарства УААН". Під цією назвою опубліковано майже 40 накладів збірника.

 

                             

Перейменування в 2009–2010 рр. Української академії аграрних наук в Національну академію аграрних наук України зумовило певні зміни в структурі й назві нашої науко-дослідної установи. У зв'язку з цим збірник з 2011 р. зареєстрований як "Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України". Цього ж року  складовою частиною Інституту став Інститут тваринництва центральних районів. Як результат – на сторінках нашого видання з'явилися статті присвячені галузі тваринництва: по удосконаленню існуючих і створенню нових високопродуктивних породних груп і ліній, поліпшенню способів годівлі і вивченню нових кормових засобів, розробці і впровадженню ефективних методів профілактики захворювань тварин в умовах промислового утримання.

Однак невдовзі (2016 р.) згідно з постановою Президії НААН України від 23 грудня 2015 р. (протокол № 10) Інститут перейменовано в Державну установу Інститут зернових культур НААН України. Враховуючи вимоги сьогодення, на черговому засіданні Вченої ради Інституту, яка відбулася 11 січня 2017 р. (Протокол № 1), було вирішено змінити назву фахового видання і зареєструвати його як «Зернові культури».

Зважаючи на розширення кола наукових зв'язків вчених Інституту з іноземними науковцями, редколегія також приймає рішення публікувати результати досліджень і виробничої перевірки змішаними мовами – українською та англійською з метою розширення читацької аудиторії, як серед вчених, які публікуються, так і серед звичайних користувачів, та підвищення рівня цитування статей, опублікованих в журналі нашої установи, як показника затребування видання.

При формуванні кожного випуску збірника редакційна колегія чітко дотримується вимог Вищої атестаційної комісії. Завдяки такому підходу  "Бюлетень" впродовж всього часу свого існування був фаховим виданням.

В нашому збірнику публікуються матеріали узагальнюючого, проблемно-постановочного і методичного характеру з питань сільськогосподарської галузі, а також присвячені визначним датам в житті Інституту та ювілярам. Тут оприлюднюються результати наукових досліджень не тільки вчених Інституту, а й науковців, які плідно працюють в інших науково-освітніх закладах. Головною метою видання є ознайомлення  читацької аудиторії з результатами досліджень у сфері сільського господарства, забезпечення чи продовження наукової дискусії за межами колективу засновника журналу з теоретичних, методичних і прикладних питань, залучення професійної частини суспільства до впровадження інноваційних напра-цювань вітчизняних науковців. До того ж публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата сільськогосподарських наук.

Видання розраховане на наукових працівників дослідних установ, професорсько-викладацький персонал сільськогосподарських вузів і технікумів, докторантів, аспірантів, студентів, спеціалістів у галузі сільського господарства.

Редакційна колегія налічує 7  докторів наук з нашої установи, 3 іноземних і 5 з інших науково-освітніх закладів  України та 3 кандидатів наук. До складу редколегії входять відомі вчені нашої установи – це академіки Національної академії аграрних наук України:  А. В. Черенков та Б. В. Дзюбецький. Це уможливлює проводити об’єктивне як внутрішнє, так і зовнішнє рецензування матеріалів, що надходять до редакції. Головним редактором зазвичай призначається діючий директор  науково-дослідної установи.

 Кожний новий випуск збірника формується редколегією відповідно до положення про рецензування та допускається до друку за рішенням Вченої ради Інституту.

Перед виданням поставлені такі завдання: забезпечення прозорого, об’єктивного, неупередженого рецензування прийнятих до розгляду матеріалів; формування фахового складу редакційної колегії видання з повним охопленням спеціалізації сільськогосподарської сфери; упорядкування атестаційного процесу науковців різних рангів через виявлення рейтингів у науково-метричних базах даних; допомога у функціонуванні аспірантури, докторантури, діяльності спеціалізованої ради Д 08.853.01 із захисту кандидатських і докторських робіт зі спеціальностей 06.01.05 "Селекція і насінництво" та 06.01.09 "Рослинництво"; висвітлення результатів експериментальних досліджень і передового досвіду для ознайомлення спеціалістів господарств, фермерів, керівників аграрних корпорацій з напрацюваннями вчених Інституту і мережі його дослідних станцій; розширення партнерських відносин з вітчизняними та закордонними видавництвами, науково-освітніми закладами, спеціалізованими бібліотеками; дотримання гарантованого видання чергового номера у визначені терміни.

Політика журналу заснована на дотриманні Етичного кодексу вченого України і відповідає принципам новизни, актуальності, об’єктивності та захисту авторського права. З виданням можна ознайомитись у вільному доступі на веб-сайті (www.:journal-grain-crops. com), а також на сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського. Примірники чергового накладу збірника  поширюються відповідно до "Переліку установ і організацій, куди обов’язково належить надсилати наукові видання, в яких публікуються основні результати дисертаційних робіт" та за угодами між установами.

Пріоритетним напрямом популяризації видання і підвищення його рейтингу є приєднання до науково-метричних баз даних Google Академії, Index Copernicus а на перспективу до Scopus та Web of Science. Журнал має міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2523-4544 друкованого періодичного видання; online ISSN 2706-5871 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – Серія КВ № 22823-12723 ПР, дата реєстрації 17.07.2017.

У двох випусках збірника, які щороку виходять з друку, публікується 70–90 статей вчених сільськогосподарської галузі, з них 30–50% становлять напрацювання дослідників з інших наукових установ і закладів, комерційних структур. Загальний обсяг сторінок у кожному черговому номері – близько 200.

              На сьогодні Науковий журнал «Зернові культури» включено до категорії «Б» переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 № 1301, Серія «Сільськогосподарські науки»)

 Запрошуємо всіх науковців, зусилля яких спрямовані на дальший розвиток сільськогосподарської науки і піднесення агропромислового виробництва, до плідної співпраці. Надсилайте результати власних досліджень до редакції Інституту для оприлюднення їх у нашому збірнику з метою з'ясування теоретичної глибини і практичної  цінності цих доробок науковою спільнотою і суспільством.

Публікація статтей безкоштовна.

За довідковою інформацією звертатись: м. Дніпро, вул. В. Вернадського, 14, ДУ Інститут зернових культур, тел./факс 0562 732-42-88;  Помічник редактора Завалипіч Наталя Олександрівна моб. тел. 0987843869